Lineage

Founder:

Hayashizaki Jinsuke Shigenobu

2nd Headmaster:

Tamiya Heibei Shigemasa

3rd Headmaster:

Nagano Muraku Nyudo Kinrosai

4th Headmaster:

Momo Gumbei Mitsushige

5th Headmaster:

Arikawa Shozaemon Munetsugu

6th Headmaster:

Banno Dan’emon no Jo Nobusada

7th Headmaster:

Hasegawa Chikaranosuke Eishin (Hidenobu)

8th Headmaster:

Arai Seitetsu Kiyonobu

9th Headmaster:

Hayashi Rokudayu Morimasa

10th Headmaster:

Hayashi Yasudayu Seisho

11th Headmaster:

Oguro Motoemon Kiyokatsu

Tanimura Ha

12th Headmaster:

13th Headmaster:

14th Headmaster:

15th Headmaster:

16th Headmaster:

17th Headmaster:

Hayashi Masu (Masa) no Jo Masanri (Seishi)

Yoda (Mansai; Manzo; Sansho) Yorikatsu

Hayashi Yadayu (Seiki) Masayori (Masataka)

Tanimura Kame no Jo Yorikatsu (Sugio)

Goto Magobei Masasuke (Seiryo)

Oe Masamishi (Shikei Roshu)

Yamauchi Ha

18th Headmaster:

19th Headmaster:

20th Headmaster:

21st Headmaster:

Yamauchi Toyotake

Kono Kanemitsu

Onoue Masamitsu

Sekiguchi Komei (Takaaki)